آرشیو ابرچسب : آرامش

اولین حضور
اولین حضور

اولین بار که برگردون سپهر شیفتگان جمال شکوهت در روز ازل،روز صفا و وفا،بر مرکب قامتان چون کوه استوار نشسته به انتظار ایستاده ایم! کنار حوض کوثر،دیدگان نوربخش الطاف کرامتت را با جان خویش زمزمه کردیم! با وضوی عشق گلدسته های وجود را ترنمی نو و دلهایمان را با سروری جاوید و سرشار از هستی