آرشیو ابرچسب : آستان

روزهای نو
روزهای نو

این روزهای تازه در سال جدید با قراری از خورشید آغاز شدند… در تقویم امسالم، لحظات تحویل را با تقدیم مهر آغاز می کنم…لحظاتی که ایستاده مقابل آستان جانان و چشم به دامان اشک، دست به دامنت شدم… این بار نه بهانه ای، طلبی یا خواهشی، بلکه تنها برای بودن در هوایت به کوی تو

پر پرواز
پر پرواز

در انتهای گذشته ای دور در پهنای کشیده شده ی آسمان آنجایی که آخرین معنا را … آنجایی که هنوز تار و پود می نگارند … نه به آنکس که زمان را خریدار است نه آنکه مکان را فروشد نه خبری از بیع است و نه سودی آنجا سوز می شناسند آنجا وجود را خریدارند