آرشیو ابرچسب : انیس و مونس

به رنگ آسمان
به رنگ آسمان

امشب دلم برای تو چون موجی خموش به خاک می افتد،امشب برای دیدنت ابرهای پیدا و پنهان دیار عبور را می شکافم،آنگاه که نگاهی به روشنای حقیقت به چشمان بی تابم روی افکند؛به بلندای طلوع خوش نشینان درگاهت اوج میگیرم و به اندازه ی سکوت نظرگاهت به لطف قدم های دلنشینت آرام و خاموشم!دل در