آرشیو ابرچسب : بسم الله

سلام…
سلام…

بسم الله الرحمن الرحیم سلام… امروز، روزی است که در اینجا متولد می شوم! روزی که از تو شروع می کنم!یا نه، از خود شروع می کنم و با تو به پایان می رسانم! یادت هست به بنفشه، آشتی با آب را آموختی؟! یادت هست برگ خزان را بهارانه در دل بوستان خانه کردی؟! یادت هست