آرشیو ابرچسب : تسلیت

محرم
محرم

امشب…شب اول ماه محرم است و شب اول سال هجری نو… امشب، سال نو می شود و ماتم و عزا هم… امشب، آسمان و زمین مشکی می پوشد… امشب، زمانه هم شب می شود و ستاره ها، از فراق ماه، در خلوت خود به سوگ نشسته اند… امشب، شب اول آغاز چله نشینی من است… صلی