آرشیو ابرچسب : حجاب

حجاب تا معرفت
حجاب تا معرفت

چون برگ زرد به روی زمین سرد نقش می زنم صدای آفتاب را موج می زنم سرود ابر را کران تا کران می شکافم تا ستاره امید گسستم آن خیال پیوسته را و چنانم که با یاد تو، من را می شناسم و با نام تو حضور را حس می کنم ای نسیم شباهنگ عشق

خیالی سرد
خیالی سرد

آنگاه که خیال سرد من به هوای رسیدن به درخت آفتاب تو بامدادان را نوازش می دهند، آنگاه که فریاد های من زلالی چشمانت را به گوشه ای می خوانند و می نشانند، آنگاه که گریه های از برای بودن من،اینکه روح الله کجا و من کجا؟همدم شب های تنهایی ام شدند، آنگاه که فانوس