آرشیو ابرچسب : حرف آخر عشق

دیدار
دیدار

در این صبح که احوالم نزدیک به همین لحظه های دیدار آیینه و آفتاب هست به مجالی تازه از مهر بی غایت تو دست به دعا شده ام تا کوچ پرستوهای مهاجر به کوی تو پرآواز شود. آنجایی که هوا، تنها یاد توست و نفس، نام تو… جز این چه باید که تو را همچون