آرشیو ابرچسب : سایه

در جستجوی بهانه ای
در جستجوی بهانه ای

همچون درختی خشکیده با لباسی کهنه با شاخه هایی چون دستان تنیده در صحرای بی کسی به حسرت جویباری از اشک،بهانه ای را جستجو می کنم. کوه ها و تپه ها نظاره گر ریشه های برآمده از خاک بی حیا هستند. با حضور ستارگان آتش را چون دود کهکشان بر آسمان می چینم. سایه ام