آرشیو ابرچسب : سوختن

چراغ خانه
چراغ خانه

خانه ام برای چراغی از تو خاموش مانده است… وقتی سروده ای ساده از دل این صاحبدل خرابات پراواز گشته، دیگر چه می ماند میان من و این همه دلتنگی های بی وقت… شاید از عشق ترسیده باشم، شاید از سوختنم باشد… نه تنی برای مسیری ، نه عقلی برای گره زدنی، نه دلی برای