آرشیو ابرچسب : شبانه

رها
رها

آرام تر که بگذرم، به رود چو آفتاب مهرت می رسم، جایی که آيينه ها گواه تکرار بودن هاي توست… بیش از هرآنچه که در این هوا، از تو سخن ها باشد… میان من و این کوچه های تنگ، تنها نگاه، بهای آمدن است… آشناتر از همیشه و غریب تر از دور، با کاروانی از وجود،