آرشیو ابرچسب : شبی بارانی در بهار

بارانی بهاری
بارانی بهاری

بوی آسمان می آید بوی باران بوی خدا …. نمی دانم اشک با خدا چه عهدی بسته که نام هر دو یادآور دیگری است …. در سنگرگاه اشک در جستجوی چشم خریدار زمانی هستم که با یادت نگاهم می کنی شاید بهانه می کنم ابر بی آبی را شاید حضور را …. معنای بامعنا بودن