آرشیو ابرچسب : عود

پر پرواز
پر پرواز

در انتهای گذشته ای دور در پهنای کشیده شده ی آسمان آنجایی که آخرین معنا را … آنجایی که هنوز تار و پود می نگارند … نه به آنکس که زمان را خریدار است نه آنکه مکان را فروشد نه خبری از بیع است و نه سودی آنجا سوز می شناسند آنجا وجود را خریدارند