آرشیو ابرچسب : معرفت

حجاب تا معرفت
حجاب تا معرفت

چون برگ زرد به روی زمین سرد نقش می زنم صدای آفتاب را موج می زنم سرود ابر را کران تا کران می شکافم تا ستاره امید گسستم آن خیال پیوسته را و چنانم که با یاد تو، من را می شناسم و با نام تو حضور را حس می کنم ای نسیم شباهنگ عشق