آرشیو ابرچسب : چشم

به نگاهت سوگند
به نگاهت سوگند

زمانه با تمام رویاهای ناتمامش به فردایی چشم می بندد که خیال هم به خیالش نمی رسد… و در این تلاطمی نا انتها ، نه دل دادگی می باید و نه دل گذری… آنچه خاضعانه است بی نگاه تو راه ها باید بست… روزگار را به هوای چشمانت می سپارم… به نگاهت سوگند…